ĐĂNG KÝ THAM GIA
CÁC KHÓA LINH THAO SINH VIÊN

 • Để đăng ký tham gia các khóa linh thao sinh viên, bạn phải điền đủ các thông tin có dấu sao (*).
 • Mỗi Email chỉ được đăng ký 1 khóa linh thao.
 • Phải đọc rõ trước khi đăng ký.
 • Bạn có thể kiểm tra thông tin khóa linh thao mà bạn đã đăng ký tại KIỂM TRA THÔNG TIN. Ở đây, bạn cần điền địa chỉ emailmật khẩu đã đăng ký để có thể xem thông tin về khóa linh thao của bạn.

NẾU CẦN SỰ TRỢ GIÚP, XIN LIÊN HỆ:

 • BAN ĐIỀU PHỐI LINH THAO SINH VIÊN
 • Email: linhthaosinhvien.net@gmail.com
  Đ/t: 0973 264 305 (Cha Sơn)

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

 • Địa điểm: Trung tâm Mục vụ, 51 Vạn Kiếp, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
  Ngày bắt đầu: 11/07/2021
  Ngày kết thúc: 17/07/2021
 • - Email và Mật Khẩu được dùng để đăng nhập và đổi khóa linh thao
 • Nam        Nữ
 •    -   Tôi xác nhận đã đọc các quy định này.